Regulamin e-sprzedaży za pomocą Aplikacji Mobilnej

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW W SIECI KIN HELIOS S.A. ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ

Przed zakupem Biletu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.helios.pl. Zakup Biletu oznacza akceptację Regulaminu.

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży Biletów do kin sieci Helios za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Aplikacji Mobilnej.
 2. Helios lub Sprzedający – spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, REGON 471544933, NIP 725-14-82-632 i kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.156.346,40 PLN, udostępniająca Aplikację Mobilną.
 3. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu Biletów do kin sieci Helios za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 4. Kina – kina działające pod szyldem Helios na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 5. Bilet – oznacza znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednym, oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Aplikacji. Bilet zakupiony poprzez Aplikację udostępniany jest Kupującemu w formie fotokodu w zakładce Aplikacji.
 6. Cena Łączna – całkowita cena jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić, na którą składają się: Cena Biletu powiększona o Opłatę Internetową oraz, przy filmach w technologii 3 D, w zależności do wyboru Kupującego Cenę Okularów lub Opłatę Okularową
 7. Cena Biletu – cena Biletu zakupionego przez Kupującego na Seans, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.
 8. Opłata Okularowa – opłata za udostępnienie okularów 3D każdorazowo doliczana do Ceny Biletu na seans 3D wyświetlany w technologii Dolby3D.
 9. Cena Okularów – cena zakupu okularów 3D niezbędnych do prawidłowego odbioru seansu 3D wyświetlanego w technologii DepthQ
 10. Opłata Internetowa – opłata doliczana do Ceny Biletu każdego biletu kupowanego za pośrednictwem Serwisu, w skład której wchodzą koszty serwisu, dostarczenia i realizacji Biletu.
 11. Seans - projekcja utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych.
 12. Aplikacja Mobilna lub Aplikacja – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych umożliwiające zakup oraz rezerwację biletów do sieci kin Helios za pośrednictwem internetu.
 13. Operator Płatności – Centrum Rozliczeniowe SkyCash, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów do kin sieci Helios dokonane przez Kupującego w Aplikacji.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Aplikacji Mobilnej przez Kupującego, zasady zakupu Biletu, dokonywania zwrotu ceny uiszczonej poprzez Aplikację Mobilną oraz zasady reklamacji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Dokonanie zakupu Biletu za pośrednictwem Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Aplikacja jest możliwa do bezpłatnego pobrania za pośrednictwem Google Play dla systemów operacyjnych Android oraz za pośrednictwem AppStore dla systemu iOS.

III. CENA

 1. Kupno Biletu na Seans za pośrednictwem Serwisu wiąże się z zapłatą Ceny.
 2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.
 3. Całkowita Cena jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić nazywana jest Ceną Łączną.

IV. WYMOGI TECHNICZNE DLA ZAKUPU BILETU POPRZEZ APLIKACJĘ

 1. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. wymogiem minimalnym, do działania Aplikacji Mobilnej jest posiadanie urządzenia przenośnego pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Android 2.1 lub iOS 6.0.
  2. warunkiem otrzymania Biletu na Aplikację Mobilną jest posiadanie przez Kupującego urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu.
 2. Koszt połączenia z siecią Internet w celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej i pobrania Biletu w formie elektronicznej ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.

V. ZASADY ZAKUPU BILETU

 1. Za pomocą Aplikacji Mobilnej Kupujący ma możliwość rezerwacji miejsca i zakupu Biletu na wybrany seans.
 2. Zakupu Biletu za pomocą Aplikacji Mobilnej można dokonać do momentu rozpoczęcia wybranego Seansu.
 3. Rezerwacja miejsc dokonywana za pomocą Aplikacji Mobilnej gwarantowana jest do 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Seansu. Po tym czasie rezerwacja miejsc może zostać anulowana.
 4. Aplikacja Mobilna umożliwia Kupującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza zamówienia i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem zamówienia.
 5. Kupujący dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiąjące się w Aplikacji Mobilnej. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Kupującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o Zapłać.
 6. Warunkiem otrzymania Biletu jest uzyskanie przez Helios od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Łącznej.
 7. Helios niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu do Aplikacji Mobilnej zakupione bilety w formie elektronicznej opatrzone indywidualnym kodem. Helios zastrzega, że przy zakupie każdego biletu na seans filmowy w technologii Dolby 3D za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej każdorazowo doliczana jest Opłata Okularowa. Zakup Biletu na seans filmowy w technologii Dolby 3D bez uiszczania opłaty za udostępnienie okularów 3D, o ile Kupujący posiada własne okulary w technologii Dolby 3D, jest możliwy wyłącznie w kasach Kin.
 8. Dla seansów 3D w technologii DepthQ istnieje możliwość zakupu okularów DepthQ w momencie zakupu Biletu. Do ceny Biletu zostanie wtedy doliczona Cena Okularów, zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku posiadania własnych okularów 3D dla technologii DepthQ, można dokonać zakupu Biletu pozbawionego opłaty za okulary 3D. Helios S.A. informuje, iż bez okularów 3D w technologii DepthQ nie jest możliwy poprawny odbiór filmu.
 9. Zakupione on-line okulary DepthQ będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie Biletu przesłanego do Aplikacji Mobilnej na urządzeniu przenośnym Kupującego. Raz zakupione okulary stanowią własność klienta.

VI. ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ BILETEM

 1. Każdy Bilet dostarczony za pomocą Aplikacji Mobilnej oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji). Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
 2. Bilet dostarczony w formie elektronicznej za pomocą Aplikacji Mobilnej należy okazać bileterowi przed wejściem na salę kinową.
 3. Przed wejściem na salę kinową okazany Bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.
 4. Do wstępu na salę kinową i uczestnictwa w seansie, uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże Bilet z danym kodem.
 5. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Udostępnienie urządzenia przenośnego z Aplikacją Mobilną przez Kupującego innej osobie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie Biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w Seansie, na który został zakupiony Bilet.
 6. Helios zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny lub innej rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt .5 osoba nieuprawniona posłuży się Biletem w celu wejścia na Seans.

VII. ZASADY REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania Aplikacji Mobilnej, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać do Helios za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kina, którego reklamacja dotyczy, podany w pkt IX Regulaminu oraz na stronie internetowej kina w zakładce "Kino > Dane kontaktowe".
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Kupującemu.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu Biletu w Aplikacji Mobilnej,
  2. datę dokonania transakcji zakupu Biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
 5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności – www.skycash.pl
 6. Helios zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Kupującym.

VIII. ZWROT CENY

 1. Kupujący ma prawo do żądania zwrotu Ceny Łącznej:
  1. w przypadku, gdy fotokod nie będzie możliwy do odczytania w Kinie, mimo spełniania wymagań określonych w Regulaminie a w wyniku tego udział Kupującego w seansie filmowym będzie niemożliwy
  2. jeżeli w trakcie projekcji nastąpi przerwa dłuższa niż 10 minut, niezależnie od przyczyny, a Kupujący podejmie decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w seansie filmowym i zgłosi ten fakt w kasie Kina niezwłocznie po wystąpieniu przerwy w projekcji,
  3. w każdym przypadku, gdy Seans, na który został zakupiony Bilet zostanie odwołany lub nie odbędzie się,
  4. w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Helios.
 2. W celu uzyskania zwrotu Ceny Łącznej w sytuacjach opisanych w pkt.1 należy:
  1. zgłosić się do kasy kina, do którego Bilet został zakupiony, oraz
  2. podać kasjerowi numer identyfikatora transakcji zakupionego Biletu.
 3. Zwrot Ceny Biletu dokonywany jest w formie zwrotu gotówki.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Operator Płatności jest administratorem danych w zakresie danych osobowych tych Kupujących, którzy:
  • założyli konto w systemie SkyCash – w tym przypadku celem przetwarzania danych jest realizacja usług na rzecz tych Kupujących przy pomocy systemu SkyCash, zgodnie z Regulaminem użytkownika Sytemu SkyCash dostępnym na www.skycash.com;
  • przy pomocy systemu SkyCash dokonali płatności – w tym przypadku celem przetwarzania danych jest realizacja usług związanych z płatnościami, a także dopełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Helios jest Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupujących, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane przez Helios przy realizacji zakupionych Biletów i ewentualnej procedurze reklamacyjnej, a także dla celów marketingowych (przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez Kupującego).
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celach marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrot Biletów). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności dla aplikacji mobilnych.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Kupującego, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. W ramach realizacji zamówienia, dane osobowe Kupującego zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu Helios.
 6. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Administratora.
 7. Ze względu na fakt pozostawania przez Helios w Grupie Kapitałowej Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, w przypadku wyrażenia przez Kupującego dobrowolnej, odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944) będzie odrębnym od Helios Administratorem danych osobowych. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Agorę S.A. w celach marketingowych. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji zamówienia, przy czym okres przetwarzania danych osobowych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  W zakresie i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez Administratora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Kupującego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
 9. Kupującemu przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Helios przetwarza dane osobowe:
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Kupujący może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego – Kupujący może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz na stronie www.helios.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin Kina” dostępny w kasach Kin oraz na stronie internetowej www.helios.pl.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Helios, w każdym czasie, jednakże w sposób niewpływający negatywnie na sytuację Kupujących, którzy zakupili Bilety przed zmianą Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Helios zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie Aplikacji i stronie internetowej www.helios.pl, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Helios nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS i transferu danych.
 5. Helios nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący dokonują zakupu Biletu.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Podstawowe informacje

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Helios (lub Sprzedający) - spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, REGON 471544933, NIP 725-14-82-632 i kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.156.346,40 PLN, udostępniająca Serwis.
 2. Przedmiot świadczenia Helios – Bilet uprawniający do udziału w Seansie
 3. Bilet –znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Bilet zakupiony poprzez Serwis przekazywany jest Użytkownikowi w formie fotokodu.
 4. Cena Łączna – całkowita cena, jaką kupujący jest zobowiązany zapłacić, na którą składają się: Cena Biletu powiększona o Opłatę Internetową oraz, przy filmach w technologii 3 D, w zależności do wyboru Kupującego Cenę Okularów lub Opłatę Okularową
 5. Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego na Seans, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.
 6. Opłata Okularowa – opłata za udostępnienie okularów 3D każdorazowo doliczana do Ceny Biletu na seans 3D wyświetlany w technologii Dolby3D.
 7. Cena Okularów – cena zakupu okularów 3D niezbędnych do prawidłowego odbioru seansu 3D wyświetlanego w technologii DepthQ
 8. Opłata Internetowa – opłata doliczana do Ceny Biletu kupowanego za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, w skład której wchodzą koszty serwisu, dostarczenia i realizacji Biletu.
 9. Seans - projekcja utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych.