Regulamin sprzedaży za pomocą Aplikacji Mobilnej

 

§ 1Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów do kin sieci Helios za pośrednictwem sieci Internet, określający zasady, zakres i warunki korzystania aplikacji mobilnej Helios.
 2. Helios (lub Sprzedający) Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, REGON 471544933, NIP 725-14-82-632 i kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.156.346,40 PLN, udostępniająca aplikację mobilną Helios.
 3. Kupujący/użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów do kin sieci Helios za pośrednictwem aplikacji mobilnej Helios.
 4. Kina – kina należące do sieci Helios S.A. działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie w kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem aplikacji mobilnej Helios. Bilet zakupiony poprzez aplikację mobilną Helios ma formę kodu QR, który przekazywany jest użytkownikowi na wskazany adres e-mail, a w przypadku posiadania konta w aplikacji mobilnej Helios kod QR będzie dostępny w aplikacji mobilnej Helios.
 6. Kupon/voucher/zaproszenie/karta – dokument wystawiony przez Helios i honorowany przez Helios, w formie papierowej lub elektronicznej, posiadający swój unikalny kod i datę ważności, upoważniający jego posiadacza do zakupu biletu z odpowiednią zniżką, na zasadach określonych przy jego zakupie.
 7. Cena łączna – całkowita cena, jaką kupujący jest zobowiązany zapłacić, na którą składają się: cena biletu powiększona o opłatę internetową, dopłatę za seans w sali Dream oraz, przy filmach w technologii 3D, w zależności od wyboru kupującego: cenę okularów lub opłatę okularową.
 8. Cena biletu – cena biletu zakupionego przez kupującego na seans, zgodna z cennikiem danego kina obowiązującym w momencie zakupu.
 9. Opłata okularowa – opłata za udostępnienie okularów 3D każdorazowo doliczana do ceny biletu na seans 3D wyświetlany w technologii Dolby3D.
 10. Cena okularów – cena zakupu okularów 3D niezbędnych do prawidłowego odbioru seansu 3D wyświetlanego w technologii DepthQ.
 11. Dopłata za seans w sali Dream - dodatkowa opłata do ceny biletu za seans w sali Dream zgodnie z cennikiem danego kina obowiązującym w momencie zakupu.
 12. Opłata internetowa – opłata doliczana do ceny każdego biletu kupowanego za pośrednictwem aplikacji mobilnej Helios, w skład której wchodzą koszty serwisu, dostarczenia i realizacji biletu. W przypadku zakupu biletów na miejsca siedzące typu podwójna kanapa, doliczana jest podwójna opłata internetowa, za każdy bilet osobno.
 13. Seans - projekcja utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych.
 14. Serwis – system umożliwiający zakup biletów do kin sieci Helios za pośrednictwem sieci Internet, dostępny w aplikacji mobilnej Helios.
 15. Aplikacja/Aplikacja Mobilna Helios – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych z dostępem do Internetu typu smartfon, korzystających z systemów operacyjnych iOS w wersji co najmniej 12.X i Android w wersji co najmniej 5.1, dostępne do pobrania w sklepach: Google Play oraz App Store.
 16. Operator płatności – Centrum Rozliczeniowe PayU, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów do kin sieci Helios, dokonane przez kupującego w aplikacji mobilnej Helios za pomocą dostępnych form płatności m.in. karty kredytowej, przelewu internetowego, Blik itd.

§ 2Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z aplikacji przez kupującego, w tym zakupu biletów na seanse, dokonywania zwrotu ceny uiszczonej za pośrednictwem aplikacji oraz zasady reklamacji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem biletu i korzystania z aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane kontaktowe służące do komunikacji kupujących z kinem zawarte są na stronie internetowej kina, do którego kupowany jest bilet.

§ 3Wymogi techniczne dla zakupu biletu poprzez aplikację mobilną Helios

Korzystanie z aplikacji jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

 1. posiadania przez Użytkownika urządzenia przenośnego typu smartfon z dostępem do Internetu, korzystającego z systemu operacyjnego iOS w wersji co najmniej 12.X i Android w wersji co najmniej 5.1,
 2. pobrania ze sklepu: AppStore lub Google Play bezpłatnej Aplikacji dostępnej pod nazwą: „Kino Helios”.

§ 4Założenie konta i logowanie w aplikacji mobilnej Helios

 1. Warunkiem założenia konta w aplikacji mobilnej Helios jest jej posiadanie i zaakceptowanie regulaminu przy pierwszym uruchomieniu aplikacji mobilnej Helios.
 1. Założenie konta następuje poprzez akceptację regulaminu oraz wypełnienie formularza wraz ze wskazaniem:
  1. imienia i nazwiska użytkownika;
  2. adresu e-mail użytkownika
  3. numeru telefonu komórkowego użytkownika
  4. numeru NIP Użytkownika (opcjonalnie)
 1. Do aplikacji mobilnej Helios użytkownik może również zalogować się korzystając ze swojego konta Google, Facebook, Apple ID.
 2. W trakcie zakładania konta lub logowania się do aplikacji mobilnej Helios użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto wysyłając maila z prośbą o usunięcie konta na adres: usunkonto@helios.pl Należy wysłać wiadomość z adresu mailowego użytego w aplikacji (chodzi o mail, jaki użytkownik podał podczas zakładania konta w aplikacji). W temacie wiadomości należy wpisać: Usunięcie konta.

§ 5Zasady zakupu biletu w aplikacji mobilnej Helios

 1. Warunkiem dokonania zakupu biletu poprzez aplikację mobilną Helios jest jej posiadanie i zaakceptowanie regulaminu przy pierwszym uruchomieniu aplikacji mobilnej Helios.
 2. Zakupu biletu za pomocą aplikacji mobilnej Helios można dokonać do momentu rozpoczęcia wybranego seansu filmowego.
 3. Kupujący dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiające się w aplikacji mobilnej Helios. Zaakceptowanie przez kupującego treści i ceny zamówienia umożliwia finalizację zamówienia poprzez zapłatę ceny.
 4. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez Helios od operatora płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty ceny. Helios zastrzega sobie, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 25 minut od momentu zaakceptowania przez Kupującego zamówienia.
 5. Po uzyskaniu od operatora płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, w aplikacji mobilnej Helios, w zakładce „Bilety” pojawi się bilet opatrzony indywidualnym kodem QR. Dodatkowo bilet jest przekazywany kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail.
 6. W sytuacji braku uzyskania przez Helios potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty ceny od operatora płatności lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Helios poinformuje kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.
 7. Użytkownik ma prawo do zakupu za pośrednictwem aplikacji nie więcej niż 10 biletów w jednym zamówieniu.
 8. Użytkownik może przypisać voucher, kupon, zaproszenie lub kartę do swojego konta w aplikacji mobilnej w zakładce „Rabaty”. Użytkownik posiadający voucher, kupon, zaproszenie lub kartę może dokonać za pośrednictwem aplikacji zakupu biletu z odpowiednią zniżką. Użytkownik może użyć tylko jednego kuponu lub vouchera lub zaproszenia lub karty w jednej transakcji.

§ 6Realizacja voucherów lub kuponów lub zaproszenia lub karty przy zakupie biletu przez aplikację

 1. Kupony, vouchery, zaproszenia i kartę zrealizować można poprzez aplikację, chyba, że z informacji zawartej na kuponie/voucherze/zaproszeniu/karcie wynika inaczej. Realizacja kuponu/vouchera/zaproszenia/karty odbywa się po wybraniu seansu i miejsca oraz wpisaniu numeru kodu lub w przypadku kuponów papierowych 13-cyfrowego numeru znajdującego się obok kodu kreskowego lub posiadając konto w aplikacji wybranie kuponu/vouchera/zaproszenia/karty z zakładki „Rabaty” w aplikacji, jeżeli użytkownik wcześniej przypisał taki voucher, kupon, zaproszenie lub kartę.
 2. Użytkownik może użyć tylko jednego kuponu lub vouchera lub zaproszenia lub karty w jednej transakcji.
 3. W przypadku problemów z realizacją kuponu lub vouchera lub zaproszenia lub karty przez aplikację należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście z kinem, w którym miał być zrealizowany kupon lub voucher lub zaproszenie lub karta.
 4. W przypadku przerwy podczas transakcji (np. z powodu braku Internetu), w której został użyty kupon lub voucher lub zaproszenie lub karta, będzie on nieaktywny do ponownego użycia przez 20 minut.

§ 7Cena

 1. Zakup biletu na seans za pośrednictwem aplikacji wiąże się z zapłatą ceny.
 2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.
 3. W momencie zakupu biletu na seans 3D wyświetlany w technologii DepthQ, istnieje możliwość dokupienia okularów DepthQ. Do ceny biletu zostanie doliczona cena okularów, zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku posiadania przez kupującego własnych okularów 3D dla technologii DepthQ, kupujący może dokonać zakupu biletu bez zakupu okularów 3D. Helios S.A. informuje, iż bez okularów 3D dla technologii DepthQ nie jest możliwy poprawny odbiór filmu 3D.
 4. Zakupione on-line okulary DepthQ będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie wydruku biletu lub jego elektronicznej prezentacji przesłanej w formie e-mail. Zakupione okulary stanowią własność kupującego.
 5. W przypadku gdy kupujący nie odbierze okularów, nie może on żądać obniżenia ceny.

§ 8Zasady posługiwania się biletem

 1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jest jedynie kupującemu.
 2. Bilet należy bezpośrednio przy wejściu do sali kinowej okazać:
  • otrzymany drogą mailową kod QR (gdy zakup biletu nastąpił za pośrednictwem aplikacji), bezpośrednio w aplikacji lub wydrukowany bilet,
  • w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy kinowej w celu odbioru biletu.
 3. Przed wejściem do sali kinowej okazany bilet lub kod QR zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.
 4. Do wstępu do sali kinowej uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
 5. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji osobom trzecim może uniemożliwić kupującemu uczestnictwo w seansie, na który został zakupiony bilet.
 6. Helios zwolniony jest z odpowiedzialności wobec kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu ceny biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 5 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans

§ 9Zasady zwrotu ceny w przypadku zakupu za pomocą aplikacji

 1. Zwrot biletu zakupionego poprzez aplikację mobilną Helios jest możliwy najpóźniej w dniu seansu (lub innego wydarzenia), którego dotyczył bilet, jednak nie później niż do 30 min. przed rozpoczęciem się seansu (lub innego wydarzenia).
 2. Bilet może zwrócić jedynie osoba, która posiada dowód zakupu, tj. bilet z widoczną ceną. W przypadku zakupu biletów na miejsca siedzące typu podwójna kanapa obowiązkowemu zwrotowi podlegają obydwa bilety.
 3. Podsumowanie operacji zwrotu biletów zostaje wysłane na adres e-mail podany podczas przez Użytkownika podczas rejestracji konta w aplikacji.
 4. Wypłata środków za zwracany bilet nastąpi tą samą metodą płatności, która została użyta w czasie dokonywania transakcji zakupu w terminie do 5-7 dni roboczych.
 5. W przypadku zwrotu biletu zakupionego za pośrednictwem aplikacji, opłata internetowa nie będzie zwrócona, natomiast będą zwrócone pozostałe opłaty dodatkowe, które kupujący uiścił przy zakupie biletu (opłata okularowa i/lub cena okularowa lub dopłata za seans w sali Dream).
 6. W przypadku zwrotu biletów zakupionych z zastosowaniem kuponu lub vouchera lub zaproszenia lub karty, nie podlegają one zwrotowi i nie ma możliwości przywrócenia do użycia wykorzystanego podczas zakupu vouchera lub kuponu lub zaproszenia lub karty. Zwracane są natomiast dopłaty: opłata okularowa i/lub cena okularowa oraz dopłata za seans w sali Dream, jednak wyłącznie w kasie kina, w którym był kupiony bilet.

§ 10Zasady reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania aplikacji, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać Heliosowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kina (dostępny w zakładce "Kino > Dane kontaktowe"), którego reklamacja dotyczy.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w aplikacji,
  • datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
  • opis przedmiotu reklamacji.
 1. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
 2. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej operatora płatności za pośrednictwem formularza kontaktowego www.payu.pl/pomoc/kupuje, bądź pod adresem help@payu.pl.
 3. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) , czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 11Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych kupującego jest Helios (dane w §1 Regulaminu).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zakupu biletu przez kupującego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania zakupu biletu przez kupującego.
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Helios, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email: iodo@helios.pl.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celach marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrot biletów). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce transparentności.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 6. Za zgodą kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody kupującego, przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. W ramach realizacji zamówienia, dane osobowe kupującego zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu Helios.
 8. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez administratora.
 9. Ze względu na fakt pozostawania przez Helios w Grupie Kapitałowej Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, w przypadku wyrażenia przez kupującego dobrowolnej, odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, będzie odrębnym od Helios administratorem danych osobowych. Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez Agorę S.A. w celach marketingowych. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
 10. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji zamówienia, przy czym okres przetwarzania danych osobowych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W zakresie i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez administratora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez kupującego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
 11. Kupującemu przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Helios przetwarza dane osobowe:
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – kupujący może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego – kupujący może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

§ 12Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.helios.pl/aplikacje-mobilne w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Helios. O planowanej zmianie Helios poinformuje z 7-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie www.helios.pl w miejscu widocznym dla kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowanie mają postanowienia dotychczasowe, chyba że kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

 

Podstawowe informacje

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Helios (lub Sprzedający)  Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, REGON 471544933, NIP 725-14-82-632 i kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.156.346,40 PLN, udostępniająca aplikację mobilną Helios.
 2. Kupujący/użytkownik  – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów do kin sieci Helios za pośrednictwem aplikacji mobilnej Helios.
 3. Kina  – kina należące do sieci Helios S.A. działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Bilet  – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie w kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem aplikacji mobilnej Helios. Bilet zakupiony poprzez aplikację mobilną Helios ma formę kodu QR, który przekazywany jest użytkownikowi na wskazany adres e-mail, a w przypadku posiadania konta w aplikacji mobilnej Helios kod QR będzie dostępny w aplikacji mobilnej Helios.
 5. Kupon/voucher/zaproszenie/karta  – dokument wystawiony przez Helios i honorowany przez Helios, w formie papierowej lub elektronicznej, posiadający swój unikalny kod i datę ważności, upoważniający jego posiadacza do zakupu biletu z odpowiednią zniżką, na zasadach określonych przy jego zakupie.
 6. Cena łączna  – całkowita cena, jaką kupujący jest zobowiązany zapłacić, na którą składają się: cena biletu powiększona o opłatę internetową, dopłatę za seans w sali Dream oraz, przy filmach w technologii 3D, w zależności od wyboru kupującego: cenę okularów lub opłatę okularową.
 7. Cena biletu  – cena biletu zakupionego przez kupującego na seans, zgodna z cennikiem danego kina obowiązującym w momencie zakupu.
 8. Opłata okularowa  – opłata za udostępnienie okularów 3D każdorazowo doliczana do ceny biletu na seans 3D wyświetlany w technologii Dolby3D.
 9. Cena okularów  – cena zakupu okularów 3D niezbędnych do prawidłowego odbioru seansu 3D wyświetlanego w technologii DepthQ.
 10. Dopłata za seans w sali Dream  -dodatkowa opłata do ceny biletu za seans w sali Dream zgodnie z cennikiem danego kina obowiązującym w momencie zakupu.
 11. Opłata internetowa  – opłata doliczana do ceny każdego biletu kupowanego za pośrednictwem aplikacji mobilnej Helios, w skład której wchodzą koszty serwisu, dostarczenia i realizacji biletu. W przypadku zakupu biletów na miejsca siedzące typu podwójna kanapa, doliczana jest podwójna opłata internetowa, za każdy bilet osobno.
 12. Seans  - projekcja utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych.
 13. Serwis  – system umożliwiający zakup biletów do kin sieci Helios za pośrednictwem sieci Internet, dostępny w aplikacji mobilnej Helios.
 14. Aplikacja/Aplikacja Mobilna Helios  – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych z dostępem do Internetu typu smartfon, korzystających z systemów operacyjnych iOS w wersji co najmniej 12.X i Android w wersji co najmniej 5.1, dostępne do pobrania w sklepach: Google Play oraz App Store.
 15. Operator płatności  – Centrum Rozliczeniowe PayU, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów do kin sieci Helios, dokonane przez kupującego w aplikacji mobilnej Helios za pomocą dostępnych form płatności m.in. karty kredytowej, przelewu internetowego, Blik itd.