Szanowny Widzu Heliosa,

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy chcą reklamować treści dopasowane do Twoich preferencji. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) chcielibyśmy zapoznać Cię z poniższymi informacjami zanim przejdziesz do naszej strony. Klikając w link „Przejdź do strony” lub zamykając to okno lub korzystając dalej ze strony zgadzasz się na postanowienia opisane tutaj.

Przejdź do strony »

Regulamin e-sprzedaży

 

REGULAMIN E-SPRZEDAŻY W SIECI KIN HELIOS S.A.

Przed zakupem biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.helios.pl. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży Biletów do kin sieci Helios za pośrednictwem sieci Internet, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu.
 2. Helios (lub Sprzedający) spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, REGON 471544933, NIP 725-14-82-632 i kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.156.346,40 PLN, udostępniająca Serwis.
 3. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów do kin sieci Helios za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Kina – kina działające pod szyldem Helios na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Bilet zakupiony poprzez Serwis ma formę fotokodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie email i/lub SMS.
 6. Cena Łączna – całkowita cena, jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić, na którą składają się: Cena Biletu powiększona o Opłatę Internetową oraz, przy filmach w technologii 3 D, w zależności do wyboru Kupującego Cenę Okularów lub Opłatę Okularową
 7. Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego na Seans, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.
 8. Opłata Okularowa – opłata za udostępnienie okularów 3D każdorazowo doliczana do Ceny Biletu na seans 3D wyświetlany w technologii Dolby3D.
 9. Cena Okularów – cena zakupu okularów 3D niezbędnych do prawidłowego odbioru seansu 3D wyświetlanego w technologii DepthQ
 10. Opłata Internetowa – opłata doliczana do Ceny Biletu kupowanego za pośrednictwem Serwisu opłata doliczana do Ceny Biletu każdego biletu kupowanego za pośrednictwem Serwisu, w skład której wchodzą koszty serwisu, wysyłki SMS, dostarczenia i realizacji Biletu.
 11. Seans - projekcja utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych.
 12. Serwis – system umożliwiający zakup biletów do kin sieci Helios za pośrednictwem sieci Internet, dostępny na stronie www.helios.pl.
 13. Operator Płatności – Centrum Rozliczeniowe PayU, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów do kin sieci Helios dokonane przez Kupującego w Serwisie za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, w tym zakupu Biletów na Seanse, dokonywania zwrotu Ceny uiszczonej za pośrednictwem Serwisu oraz zasady reklamacji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem Biletu i korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane kontaktowe służące do komunikacji konsumentów z kinem zawarte są na stronie internetowej Kina, do którego kupowany jest Bilet.

§ 3 Wymogi techniczne dla zakupu Biletu poprzez Serwis

Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

 1. Warunkiem otrzymania Biletu w formie SMS jest posiadanie przez Kupującego telefonu komórkowego z dostępem do sieci Internet.
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego w formie e-mail jest:
  1. telefon lub urządzenie mobilne z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
  2. drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.
 3. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania biletu w formie SMS lub e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar biletu wynosi do 150 KB (w formie e-mail) oraz 15 KB (w formie SMS)

§ 4 Zasady zakupu biletu w Serwisie

 1. Zakupu biletu za pomocą Serwisu można dokonać do momentu rozpoczęcia wybranego Seansu filmowego. Serwis umożliwia Kupującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza zamówienia i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem zamówienia.
 2. Kupujący dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiąjące się na stronie internetowej Serwisu. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Kupującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o treści Kupuję.
 3. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez Helios od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji. Helios zastrzega sobie, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 25 minut od momentu dokonania przez Kupującego wyboru formy dostawy biletu oraz zatwierdzenia opcji KUPUJĘ.
 4. Helios niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem. W przypadku dokonania przez Kupującego dodatkowo wyboru opcji dostawy drogą SMS, informacja ta wraz z zakupionym biletem zostanie przesłana również drogą SMS.
 5. W sytuacji braku uzyskania przez Helios potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności w czasie określonym w pkt. 2 lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Helios poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.

§ 5 Cena

 1. Kupno Biletu na Seans za pośrednictwem Serwisu wiąże się z zapłatą Ceny.
 2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.
 3. Całkowita Cena, jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić nazywana jest Ceną Łączną.
 4. Helios zastrzega, że przy zakupie każdego biletu na seans filmowy w technologii Dolby 3D za pośrednictwem Serwisu każdorazowo doliczana jest Opłata Okularowa. Zakup biletu na seans filmowy w technologii Dolby 3D bez uiszczania opłaty za udostępnienie okularów 3D, o ile Kupujący posiada własne okulary w technologii Dolby 3D, jest możliwy wyłącznie w kasach Kin.
 5. Dla seansów 3D w technologii DepthQ istnieje możliwość zakupu okularów DepthQ w momencie zakupu biletu. Do ceny biletu zostanie wtedy doliczona Cena Okularów, zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku posiadania własnych okularów 3D dla technologii DepthQ, można dokonać zakupu biletu pozbawionego opłaty za okulary 3D. Helios S.A. informuje, iż bez okularów 3D w technologii DepthQ nie jest możliwy poprawny odbiór filmu.
 6. Zakupione on-line okulary DepthQ będą wydawane bezpośrednio przed seansem na podstawie wydruku biletu lub jego elektronicznej prezentacji przesłanej na telefon komórkowy za pomocą usługi SMS. Raz zakupione okulary stanowią własność klienta.
 7. W przypadku, kiedy Klient nie odbierze okularów nie może on żądać obniżenia ceny.
 8. Helios zastrzega, że przy zakupie każdego biletu na seans filmowy za pośrednictwem Serwisu każdorazowo doliczana jest Opłata Internetowa.

§ 6 Zasady posługiwania się biletem

 1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
 2. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
  • bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać się wydrukowanym biletem otrzymanym drogą mailową, lub
  • bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet otrzymany drogą SMS, lub
  • w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy kinowej w celu odbioru biletu.
 3. Przed wejściem na salę kinową okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.
 4. Do wstępu na salę kinową uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
 5. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w seansie filmowym, na który został zakupiony bilet.
 6. Helios zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 5 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans filmowy.

§ 7 Zasady zwrotu Ceny

 1. Zwrot Ceny Łącznej uiszczonej poprzez Serwis możliwy jest w przypadku nieodbycia się Seansu z przyczyn leżących po stronie Helios.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Oprócz sytuacji opisanej w pkt 1, Spółka Helios dopuszcza jednak zwrot Ceny Biletu, Opłaty Okularowej/Ceny Okularów w przypadku rezygnacji Kupującego z uczestnictwa w Seansie, na który zakupił uprzednio Bilet. Z opisanej wyżej rezygnacji z uczestnictwa w Seansie Kupujący może skorzystać tylko i wyłącznie do momentu rozpoczęcia Seansu (godziny rozpoczęcia danego Seansu podanej w repertuarze kina), na który został zakupiony bilet. Po tym czasie zwrot nie jest możliwy.
 4. Celem otrzymania zwrotu należy:
  • zgłosić się do kasy kina, do którego bilet został zakupiony, oraz
  • podać kasjerowi numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu.
 5. Zwrot dokonywany jest w formie zwrotu gotówki.

§ 8 Zasady reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania Serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać Heliosowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kina, którego reklamacja dotyczy, dostępny w zakładce "Kino > Dane kontaktowe".
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w Serwisie,
  • datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
  • opis przedmiotu reklamacji.
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności za pośrednictwem formularza kontaktowego www.payu.pl/pomoc/kupuje bądź pod adresem help@payu.pl.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Helios (dane w §1 Regulaminu).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zakupu Biletu przez Kupującego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania zakupu Biletu przez Kupującego.
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Helios, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email: iodo@helios.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celach marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrot Biletów). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce transparentności.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 6. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Kupującego, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. W ramach realizacji zamówienia, dane osobowe Kupującego zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu Helios.
 8. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Administratora.
 9. Ze względu na fakt pozostawania przez Helios w Grupie Kapitałowej Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, w przypadku wyrażenia przez Kupującego dobrowolnej, odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944) będzie odrębnym od Helios Administratorem danych osobowych. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Agorę S.A. w celach marketingowych. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
 10. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji zamówienia, przy czym okres przetwarzania danych osobowych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  W zakresie i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez Administratora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Kupującego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
 11. Kupującemu przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Helios przetwarza dane osobowe:
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Kupujący może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego – Kupujący może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i na stronie internetowej www.helios.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Helios. O planowanej zmianie Helios poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

 

Podstawowe informacje

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O USŁUDZE E-SPRZEDAŻY

 1. Helios (lub Sprzedający) - spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, REGON 471544933, NIP 725-14-82-632 i kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.156.346,40 PLN, udostępniająca Serwis.
 2. Przedmiot świadczenia Helios – Bilet uprawniający do udziału w Seansie
 3. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Bilet zakupiony poprzez Serwis ma formę fotokodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie email i/lub SMS;
 4. Cena Łączna – całkowita cena, jaką kupujący jest zobowiązany zapłacić, na którą składają się: Cena Biletu powiększona o Opłatę Internetową oraz, przy filmach w technologii 3 D, w zależności do wyboru Kupującego Cenę Okularów lub Opłatę Okularową
 5. Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego na Seans, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.
 6. Opłata Okularowa – opłata za udostępnienie okularów 3D każdorazowo doliczana do Ceny Biletu na seans 3D wyświetlany w technologii Dolby3D.
 7. Cena Okularów – cena zakupu okularów 3D niezbędnych do prawidłowego odbioru seansu 3D wyświetlanego w technologii DepthQ
 8. Opłata Internetowa – opłata doliczana do Ceny Biletu każdego biletu kupowanego za pośrednictwem Serwisu, w skład której wchodzą koszty serwisu, wysyłki SMS, dostarczenia i realizacji Biletu.
 9. Seans - projekcja utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych.
 10. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr