Regulamin E-Wydań Gazety Wyborczej

 

§1

Regulamin określa zasady wydawania klientom kin Helios dostępów do e-wydań Gazety Wyborczej.

§2

Podmiotem organizującym akcję promocyjną jest HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005092, REGON 471544933, NIP 725-14-82-632 i kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.156.346,40 PLN.

§3

Akcja promocyjna jest przeznaczona dla klientów sieci kin Helios dokonujących rezerwacji lub zakupu biletów za pośrednictwem serwisu www.helios.pl.

§4

Dostępy do e-wydań Gazety Wyborczej są przydzielane dokonującym rezerwacji lub zakupu biletów za pośrednictwem serwisu helios.pl aż do wyczerpania limitu e-wydań przypisanych w danym dniu danemu kinu „Helios”.

§5

Ilość udostępnionych e-wydań Gazety Wyborczej jest niezależna od ilości biletów zarezerwowanych lub kupionych za pośrednictwem serwisu helios.pl przez danego klienta w ramach jednej transakcji (rezerwacji lub zakupu) przeprowadzonej za pośrednictwem www.helios.pl.

§6

Informacja o udostępnionych e-wydaniach Gazety Wyborczej jest prezentowana klientowi za pośrednictwem serwisu helios.pl w podsumowaniu rezerwacji lub transakcji. Informacja o kodzie dostępu do e-wydania oraz adresie internetowym e-kiosku może zostać przesłana klientowi na wskazany adres e-mail wyłącznie na życzenie (pytanie zadawane jest równocześnie z wyświetlaniem informacji o udostępnionym e-wydaniu). Klientom, którzy nie skorzystają z możliwości przesłania kodu dostępu do e-wydania Gazety Wyborczej na adres poczty e-mail i/lub nie zanotują sobie wyświetlonej informacji, organizator akcji promocyjnej nie oferuje usługi odzyskiwania utraconych informacji niezbędnych do skorzystania z e-wydania Gazety Wyborczej.

§7

Kod dostępu do e-wydań Gazety Wyborczej jest ważny wyłącznie dla wydań (dat) wskazanych w wiadomości e-mail wraz z informacją o kodzie dostępu.

§8

Dostęp do e-wydań Gazety Wyborczej jest bezpłatny dla klientów używających kodów otrzymanych od sieci kin Helios w ramach niniejszej akcji promocyjnej.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych klientów sieci Kin Helios jest Helios S.A. z siedzibą w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84 („Administrator”) (dane w §2 Regulaminu).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji lub zakupu biletów za pośrednictwem serwisu www.helios.pl. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymania kodu dostępu do e-wydania Gazety Wyborczej.
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Helios, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email: iodo@helios.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celach marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrot Biletów). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce transparentności.
 5. Klienci sieci Kin Helios mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje im także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 6. Za zgodą klientów sieci Kin Helios, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody klientów, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. W ramach realizacji zamówienia, dane osobowe klientów sieci Kin Helios zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu Helios S.A.. Ze względu na fakt pozostawania przez Helios S.A. w Grupie Kapitałowej Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, w przypadku wyrażenia przez klientów dobrowolnej, odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944 będzie odrębnym od Helios S.A. Administratorem danych osobowych. Dane osobowe klientów sieci Kin Helios będą przetwarzane przez Agorę S.A. w celach marketingowych. Klientom sieci Kin Helios przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Administratora.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji zamówienia, przy czym okres przetwarzania danych osobowych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  W zakresie i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez Administratora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez klientów sieci Kin Helios sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
 10. Klientom sieci Kin Helios przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Helios S.A. przetwarza dane osobowe:
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – klienci sieci Kin Helios mogą zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego – klienci sieci Kin Helios mogą zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

§10

Reklamacje dotyczące akcji promocyjnej należy składać na adres kontakt@helios.pl

§11

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w serwisie helios.pl